کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد--ای‍ران‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -ای‍ران‌ - آم‍ار
 
پدیدآور:
آب‍ادی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ه‍ووارد
ت‍اج‍داری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍اج‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مواد مخدر
آبادینسکی ، هووارد ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی کجروی
زکریایی ، محمد علی ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭ز۲،د۸‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارش راهبردی :نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور
حاجلی ، علی ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ح۲‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علل گرایش به اعتیاد(فراتحلیل مطالعات )
زکریایی ، محمدعلی ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ز۸‌ع۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های برآورد مصرف کنندگان مواد مخدر
تاجداری ، علیرضا ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ت۲ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی جامعه شناختی تلقی مردم از پدیده مصرف مواد مخدر و ارزیابی آنها از آینده آن
دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و قناوری اطلاعات ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۲۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک