کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍اح‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ق‍ان‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
ل‍وک‍اری‍ن‍ی‌ ، اس‍پ‍ارت‍اک‍و
 
ناشر:
[س‍اح‍ل‌]
س‍اح‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جوانان و اعتیاد
لوکارینی ، اسپارتاکو ؛  [بی جا] [ساحل ]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۹‌ج۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی معین
قانعی ، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران ساحل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ق۲۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک