کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌ ج‌ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌ ج‌ی‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :براساس [R-III MSD دی .اس .ام .۳- آ]
ساراسون ، اروین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی : مشکل رفتار انطباقی
ساراسون ، اروین ج ی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک