کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در --درم‍ان‌
ج‍وان‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
درم‍ان‌ اع‍ت‍ی‍اد
طب‌ س‍وزن‍ی‌
طرح‍واره‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
م‍واد م‍خ‍در
ن‍م‍از
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍وزن‍ی‌
گ‍ن‍اه‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، ن‍ادع‍ل‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۳۷-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌،۱۳۳۳-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌،۱۳۳۷
ب‍ی‍ش‍ک‍و ، ی‍وه‍ان‍س‌ennahoJ ,okchsiB
ب‍ی‍ش‍ک‍و، ی‍وه‍ان‌ennahoJ okchsiB
ب‍ی‍ش‍ک‍و، ی‍وه‍ان‍س‌، ۱۹۲۲ennahoG,okchsiB. -
ت‍ق‍ی‌ زاده‌، پ‍ری‍س‍ا، ۱۳۷۲-
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍اس‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
م‍وم‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ی‍رع‍رب‌ رض‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
م‍ی‍ل‍ر، ن‍ورم‍ن‌ اس‌
ن‍وری‌ ک‍وت‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۷-
وطن‌ دوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ادراه‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ادع‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
ع‍ص‍ر م‍ان‍دگ‍ار
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍ادع‍ل‍ی‌
ن‍ش‍ر زه‍ره‌
ن‍ش‍ر ن‍ادع‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش :شامل تاریخچه مختصر تحول زبان فارسی ، شیوه خط فارسی ...
نوری کوتنائی ، نظام الدین ، ۱۳۲۷- ؛  [ساری ] نشر زهره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش اعتیاد و جوان
ساری دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۶۲‬,‭آ۵د۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی اعتیاد
میلر، نورمن اس ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۲۸۴‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر درمانی اعتیاد از دیدگاه هنر درماندگان
ساری دبیر خانه شورای آموزشی و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‍ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با انواع مواد اعتیادآور
اسماعیلی ، نادعلی ؛  ساری دبیرخانه شورای آموزشی و فرهنگی پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الهام و عرفان منشاء آرامش و خوشبختی
اسماعیلی ، نادعلی ،۱۳۳۷ ؛  ساری نشر نادعلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶‬,‭‌ف‍لا۲ ‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از سرگردانی تا نجات
اسماعیلی ، نادعلی ،۱۳۳۷ ؛  ساری نشر نادعلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۵/۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف پزشکی درمان اعتیاد
اسماعیلی ، نادعلی ،۱۳۳۷ ؛  ساری نشر نادعلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۸د۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طب سوزنی دوره مقدماتی
بیشکو ، یوهانس ennahoJ ,okchsiB ؛  ساری نشر نادعلی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۱۸۴‬,‭‌ب۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طب سوزنی پیشرفته
بیشکو، یوهان ennahoJ okchsiB ؛  ساری نشر نادعلی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۲۳‬,‭‌ب ط۸‬,‭۶۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طب سوزنی گوش ، تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش ( دوره پیشرفته )
اسماعیلی ، نادعلی ، ۱۳۳۷- ؛  ساری انتشارات نادعلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ف‍لا۲آ‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طب سوزنی ( دوره متوسطه )
بیشکو، یوهانس ، ۱۹۲۲ennahoG,okchsiB. - ؛  ساری نشر نادعلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۱۸۴‬,‭‌ب۹۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معرفی و شناخت مواد اعتیادآور
تقی زاده ، پریسا، ۱۳۷۲- ؛  ساری عصر ماندگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۷‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف پزشکی درمان اعتیاد
اسماعیلی ، نادعلی ،۱۳۳۳- ؛  ساری نادعلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۵د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کاش باران ببارد( :مجموعه داستان کوتاه درباره اعتیاد)
ساری ادراه کل فرهنگ ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌ک۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موضوع خشونت های خانوادگی زندانیان و گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان شهرستان گنبد کاووس سال 4931
میرعرب رضی ، راضیه ؛  آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۷۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر برنامه های CID بر نگرش معتادین نسبت به رفتارهای پرخطر و میل به مصرف مواد در استان مازندران
وطن دوست ، علی ؛  آزاداسلامی واحد ساری ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۳۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین علل گرایش به مواد مخدر با سبک دلبستگی و ابعاد هویت زنان استان خراسان شمالی
مومنی ، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد ساری علوم پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های خود تنظیمی هیجانی برطرحواره های هیجانی افراد وابسته به آمفتامین
عباس پور، محمد ؛  آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل یابی روابط ساختاری طرحواره ، سبک های دلبستگی با آمادگی به اعتیاد با واسطه گری راهبردهای مقابله ای استرس ، تنظیم شناختی هیجان و احساس تنهایی در معتادان در حال ترک اعتیاد به مواد مخدر
شعبانی ، حسن ؛  آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۳۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک