کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرش‍ی‍و -- م‍دی‍ری‍ت‌
آرش‍ی‍و-م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ب‍ارزان‍ی‍ان‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ای‍ران‌
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار -- ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۴۷- ۱۳۱۳ ق‌ -- .س‍ف‍ره‍ا
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ی‍ون‍س‍ک‍وocsenU
 
پدیدآور:
خ‍س‍روی‌، ف‍ری‍ب‍رز
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ۱۳۱۰-
ل‍طی‍ف‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ه‍ش‍ی‍د
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌
پ‍درس‍ون‌، آن‌
ک‍رس‍پ‍و، گ‍ارم‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد و کتب :ترمیم و مرمت اسناد
کرسپو، گارمن ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آرشیو - قوانین و مقررات
[تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۸‬,‭آ۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رده [RGL ال .جی .آر ].مراکز آموزشی ایران :بازنویسی و گسترش مراکز آموزشی ایران در نظام رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۲‌س۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست راهنمای اسناد(آماده بهره برداری )
دفتر پژوهش و تحقیقات ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭د۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روابط ایران و یونسکو( سازمان جهانی یونسکو ( )۱۳۵۷-۱۳۲۴ ش )= 5491( =)8791
لطیفی نیا، مهشید ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۴‬,‭‌ی۹۳‌ل۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اوضاع سیاسی اجتماعی تاریخی ایل بارزان
سلطانی ، محمدعلی ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۲‬,‭‌ب۱۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر اول فرنگستان
ناصرالدین قاجار، شاه ایران ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۶۹‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متون پایه یونسکو درباره جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیق در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭و۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علم در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد
پدرسون ، آن ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‌پ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فرهنگی سه زبانه ، فارسی - انگلیسی - عربی = = cibarA - hsilgnE - naisreP ,suruaseht larutluc laugnilirTالمکنز الثقافی فی ثلاثی اللغه ، فارسی - عربی - انجلیزی
خسروی ، فریبرز ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ی۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد الکترونیکی :مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی آرشیو(آرشیو برای همه )
همایش ملی آرشیوی ایران (نخستین :۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک