کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
داروه‍ای‌ م‍ورد س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ارم‍وت‌
م‍ی‍ل‍ر، ری‍چ‍ارد لارن‍س‌، ۱۹۴۹ - م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مولفه های اجتماعی سلامت
مارموت ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۲‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه داروهای اعتیادآور
میلر، ریچارد لارنس ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد استان مرکزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۶‬,‭‌م۹د۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک