کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آگ‍ه‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ارزش‍ی‍اب‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد --درم‍ان‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍ح‍ران‌زدای‍ی‌
خ‍ط ب‍ح‍ران‌( م‍ش‍اوره‌)
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
درم‍ان‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر داروی‍ی‌ س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌
س‍وگ‍م‍ن‍دی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍راز
ف‍ش‍ار ه‍م‍س‍الان‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ال‍زی‌
م‍خ‍اطب‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ وم‍ب‍ارزه‌
 
پدیدآور:
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۳-
ب‍اق‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
خ‍زائ‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ف‍اطم‍ه‌
رح‍ی‍م‍ی‌ م‍وق‍ر، آف‍ری‍ن‌
رزاق‍ی‌، رض‍ا
رس‍ت‍گ‍اری‌ م‍ق‍دم‌، خ‍دای‍ار، ۱۳۵۳-
رض‍وان‍پ‍ور، ش‍ب‍ن‍م‌، ۱۳۴۲-
ش‍پ‍رد ، اس‍ک‍ات‌
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
م‍ای‍رز، آرت‍ور
ن‍وروزی‌ ج‍وی‍ن‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۴۶
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، ب‍ت‍س‍اب‍ه‌، ۱۳۵۴-
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، س‍پ‍ی‍ده‌، ۱۳۵۳-
گ‍ل‍دی‍ان‌، ژاک‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ام‍ور اع‍ت‍ی‍اد، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ خ‍راس‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌، دف‍ت‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ام‍ور اع‍ت‍ی‍اد
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره خانواده
رضوانپور، شبنم ، ۱۳۴۲- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۶‬,‭ر۶‌م۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره ازدواج ، رویکرد وظیفه مدار
طاهری نخست ، حمیدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭ط۲‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مرکز اجتماع درمان مدار :مرکز اقامتی درمانی بیماران وابسته به مواد
خزائلی پارسا، فاطمه ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ، دفتر پیشگیری و امور اعتیاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیش آزمایی مواد آگاهسازانه =lairetaM gnitseterP
رستگاری مقدم ، خدایار، ۱۳۵۳- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۱۴‬,‭ر۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی اجتماعی
اصفهانی ، زهرا، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۲۲‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات ارزشیابی
رستگاری مقدم ، خدایار، ۱۳۵۳- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۹۱‬,‭ر۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مخاطب
پارساپژوه ، سپیده ، ۱۳۵۳- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭‌م۳‌پ۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بحث گروهی متمرکز =puorG sucoF
پارساپژوه ، بتسابه ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱/۲۸‬,‭‌پ۲‌ب۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هوشیاری ، توانایی ، زندگی
شپرد ، اسکات ؛  [بی جا] سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد برای بهورزان
تهران معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭ر۴ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیشگیری اولیه از اعتیاد
رحیمی موقر، آفرین ؛  معاونت امورفرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۲۷۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سفر به مالزی
حسینی ، مهدی ؛  معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۷۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت مالزی
رحیمی موقر، آفرین ؛  معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۲۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی نگرش عمومی مردم شیراز نسبت به موادمخدر واعتیاد(سال ۱۳۷۷)
باقری ، عباس ؛  دفتر پیشگیری امور اعتیاد، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۴۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و فشار گروه همسالان :راهنمای جوانان و نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد
مایرز، آرتور ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی خراسان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌م۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مداخله تلفنی در بحران
نوروزی جوینانی ، سعید،- ۱۳۴۶ ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیشگیری ازسوء مصرف مواد ( برای اعضای تشکیل های غیردولتی )
گلدیان ، ژاکلین ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲۹۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران
تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره سوگ
رزاقی ، رضا ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌ف‍لا۸،ر۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک