کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و خ‍ان‍واده‌
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- - دخ‍ال‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
س‍ع‍ی‍دی‌ ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌
طاه‍ری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
ع‍ظی‍م‌ل‍وی‌ ش‍ان‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ع‍ظی‍م‌ل‍وی‌ ش‍ان‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در مسائل خانواده
طاهری ، حبیب الله ، ۱۳۲۸- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷‬,‭ط۱۸‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی و تهدیدات
سعیدی شاهرودی ، علی ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۴،/د۳۳،‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از تخدیر تا تکذیب : نگاه علم و دین به راه کارهای پیش گیری از مصرف مواد مخدر
عظیم لوی شانجانی ، بابک ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۶۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آفت افیون :نگاهی به راهکارهای دینی و علمی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
عظیم لوی شانجانی ، بابک ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ع۶آ۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک