کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ - ۱۳۵۸ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ق‍درت‌
دری‍ای‌ خ‍زر، م‍ن‍طق‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ف‍ت‍ن‍ه‌ و ف‍ت‍ن‍ه‌ان‍گ‍ی‍زی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌
پ‍ل‍ی‍س‌ -- م‍ج‍ارس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
اف‍ت‍خ‍اری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۷-
رازان‍ی‌، اح‍س‍ان‌، ۱۳۵۷-
طب‍ی‍ع‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۶-
ع‍زی‍زی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍ره‍ن‍د، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۵۹-
م‍زداران‍ی‌، ه‍ادی‌
م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۳۶-
م‍ی‍رطاه‍ر، رض‍ا، ۱۳۴۲-
ی‍وژف‌، ب‍ن‍ت‍س‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ای‍م‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتدار ملی :جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه
افتخاری ، اصغر، ۱۳۴۷- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ق۳۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشکافی فتنه ( جامعه شناسی شورش های اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام )
طبیعی ، منصور، ۱۳۴۶- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۹‬,‭‌ف۲ط۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ویژگی های دریای خزر و نظام منطقه ای آن
میرطاهر، رضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۶۰‬,‭‌م۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحلیل پدیده های سیاسی
مهدوی ، غلامرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی . دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌م۸۶ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمریکا در خاورمیانه
رازانی ، احسان ، ۱۳۵۷- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، معاونت سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭E‬,‭۱۸۳/۸‬,‭‌خ۲ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقی در ابعاد مختلف نهضت خدمت رسانی به مردم
عزیزی ، مجتبی ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، معاونت سیاسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۱‬,‭‌ع۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر تحولات سیاسی ( ۱۰۵)
تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشریه تحلیلی بر رویدادهای سیاسی
تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، معاونت سیاسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۴‬,‭‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تهدیدات محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کشور
فرهند، محمدباقر، ۱۳۵۹- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۲‬,‭‌ف۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تهدیدات امنیتی منطقه ای و بین المللی علیه جمهوری اسلامی با تاکید بر جرایم سازمان یافته فراملی و راهکارهای مقابله با آنها
مزدارانی ، هادی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۱۸۲۱۳۷۵- ۸۱۸۲۴۲۸۵ ،آدرس ناشر :تهران خ ولیعصر خ رشید یاسمی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۵۳،/‌ف‍لا۹،‌م۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمای امنیت در نهج البلاغه
طبیعی ، منصور، ۱۳۴۶- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۰۹/،۳۸‬,‭‌ف‍لا۸۶ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیقاتی اینترپل در خصوص پلیس مجارستان
یوژف ، بنتس ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، مرکز چاپ و نشر ایمان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۲۰۲/۵‬,‭آ۲،‌ی۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک