کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۹۶- ۱۴۰۰
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍ازس‍ازی‌ م‍ج‍دد
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، راب‍رت‌ ف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۴۴-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور ، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد، م‍دارک‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد، م‍دارک‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور م‍دی‍ری‍ت‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت موثر جلسات :چگونه می توان از مشارکت مفید و موثر اشخاص در برگزاری جلسات بهره مند شد
میلر، رابرت فینچ ، ۱۹۴۴- ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌م۹ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منطقی نمودن اندازه دولت
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۹ - ۱۳۹۵)
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌س۸۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۹-۱۳۹۵)
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۱۳۹۴۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی در نظام اداری
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک