کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
درآم‍د م‍ل‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د - ح‍س‍اب‍داری‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا -ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -آم‍وزش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور -ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -آم‍وزش‌ -ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
وزی‍ری‍ان‌، س‍ی‍روس‌
ک‍ردب‍چ‍ه‌، م‍ح‍م‍د
ک‍وه‍ن‌
ی‍ون‍گ‍ه‍اگ‍ن‌، س‍ون‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌، م‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی در زمینه وظایف مدیریت و منابع انسانی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصطلاحات بودجه ریزی ( به انضمام واژه های نظام جدید)
وزیریان ، سیروس ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۲‬,‭و ۴‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری اجتماعی و الگوسازی اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه :تحلیل ، سیاستگذاری و کاربردهای آن در برنامه ریزی
کوهن ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷۲‬,‭د ۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت هوشمند در اقتصاد دانایی محور
یونگهاگن ، سون ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ی ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظام بودجه ریزی
کردبچه ، محمد ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۰۹‬,‭‌ک ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۸-۱۳۸۴ :مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پودمانهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها(بر اساس طرح نیاز سنجی آموزشی )
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .مدیریت آموزش و بورسها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نیازهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت کارکنان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .مدیریت آموزش و بورسها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک