کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور .م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ و ب‍ورس‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا -ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -آم‍وزش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور -ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -آم‍وزش‌ -ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پودمانهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها(بر اساس طرح نیاز سنجی آموزشی )
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .مدیریت آموزش و بورسها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نیازهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت کارکنان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .مدیریت آموزش و بورسها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک