کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
دف‍ت‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در و ج‍رم‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د . -ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ وی‍ژه‌ ع‍راق‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .اداره‌ اطلاع‍ات‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در -- ق‍اچ‍اق‌
ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در م‍ورد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ غ‍ی‍رق‍ان‍ون‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در و داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌( -۱۹۸۸م‌=۱۳۶۷)
 
پدیدآور:
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ری‍ت‍ر، اس‍ک‍ات‌
ش‍ی‍خ‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸-
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ری‍م‌
ن‍اص‍رزاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ای‍ث‍اری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( م‍اج‍د )
خ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
س‍ب‍ح‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، ره‍ی‍اف‍ت‌ ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در، ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ راه‌ ب‍رت‍ر
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی
تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌ح۷۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد
شیخ زین الدین ، حسین ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۷۷‬,‭‌ش۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه حقوق بشر
ناصرزاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی موادمخدر ۲۰۰۰ =troper gurd dlroW
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد ؛  تهران ایثاری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۴۹۳۴‬,‭‌س۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای ارتقاء جایگاه ایران در سازمانهای بین المللی
طباطبایی ، علی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران خ دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭ط۱۶ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داستان ناگفته عراق
ریتر، اسکات ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۹/۷۶‬,‭ر۹د۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقررات سازمان ملل درباره چگونگی رفتار با زندانیان زن و مجازات های جایگزین زندان برای آنان و مقررات نلسون ماندلا
مقیسه ، مریم ؛  تهران سبحان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭k‬,‭۵۵۱۹‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محموله های تحت کنترل
اردبیلی ، محمد علی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین رخداد جهانی در موضوع مواد مخدر، نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل
مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر ؛  تهران مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی رویکردهای امنیتی جمهوری آذربایجان در سطح منطقه با تاکید بر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته
مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر ؛  تهران مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک