کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍دز -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ج‍وان‍ان‌ --م‍واد م‍خ‍در--پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
خ‍ان‍واده‌--م‍وادم‍خ‍در --م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
زن‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد --ه‍م‍س‍ران‌ --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍اگ‍ردان‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌-ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ک‍ارگ‍اه‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
 
پدیدآور:
آش‍ن‍ا، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ان‌ ش‍رق‍ی‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ن‍وری‌، رب‍اب‍ه‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در و ج‍ن‍ای‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
دف‍ت‍ر م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در و ج‍ن‍ای‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دف‍ت‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍واد و ج‍رم‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌. ص‍ن‍دوق‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د: (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌) ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
ی‍ون‍ی‍س‍ف‌ (ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سند چهارمین کنفرانس جهانی زن ۱۳ - ۲۴ شهریور۱۳۷۴ ، پکن ، چین :کار پایه عمل و اعلامیه پکن
کنفرانس جهانی زن ( چهارمین :۱۹۹۵ : پکن ) ؛  تهران ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان . صندوق جمعیت سازمان ملل متحد: (یونیسف ) صندوق کودکان سازمان ملل متحد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مصرف نادرست داروهای خطرناک
جهان .سازمان ملل متحد ؛  سازمان ملل متحد   ، ۱۳۶۲=۱۹۷۳
شماره راهنما: ۱۱۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اجلاس ویژه مجمع عمومی ملل متحد درباره VIH گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد
ایران .تهران .مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ؛  تهران مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۵۲۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ما روحانیون برای مواجهه با ایدز چه می توانیم بکنیم
آشنا، حسام الدین ؛  تهران یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷۱‬,‭آ ۶۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشگرجهت استفاده آموزشگران بسته آموزشی توانمندسازی والدین :آموزش مهارتهای زندگی با تمرکز بر پیشگیری از مصرف مواد در خانواده
دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭د۷‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزش بسته آموزشی توانمندسازی والدین :آموزش مهارتهای زندگی با تمرکز بر پیشگیری از مصرف مواد در خانواده
حسینیان ، سیمین ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ح۵‌ب۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه کار جهت استفاده فراگیران بسته آموزشی توانمندسازی والدین :آموزش مهارتهای زندگی با تمرکز بر پیشگیری از مصرف مواد در خانواد
دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف۷‌ب۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بسته آموزشی توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه :پیشگیری از مصرف مواد و ویروس ایمنی انسانی در دانشجویان دانشگاه ها :راهنمای آموزش و کتابچه کار دانشجو
نوری ، ربابه ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشگر :در آموزش پیشگیری از مصرف مواد و ویروس نقص ایمنی انسانی به دانشجویان
نوری ، ربابه ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین در پیشگیری از مصرف مواد در فرزندان دانشجو
نوری ، ربابه ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای زندگی :کتاب کار دانش آموز
محمدخانی ، شهرام ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه راهنمای آموزش :بسته آموزشی برنامه توانمندسازی روانی - اجتماعی در مدرسه ارتقای سلامت با تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان در معرض خطر( ۱۳تا ۱۶سال )
محمدخانی ، شهرام ؛  [تهران ] دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۳‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بسته آموزشی پیش گیری از مصرف مواد و ایدز برای همسران افراد سوء مصرف کننده مواد راهنمای آموزش ( جهت استفاده آموزشگران و تسهیلگران )
دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد ؛  تهران دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭د۷‌ب۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
شرکت رهپویان ارتقاء سلامت ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۵۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
معصومیان شرقی ، حسام الدین ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد   ،
شماره راهنما: ۵۵۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
همیاران مثبت ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ،
شماره راهنما: ۵۵۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
موسسه همراهان توسعه کیانا ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ،
شماره راهنما: ۵۵۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
موسسه همراهان توسعه کیانا ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ،
شماره راهنما: ۵۵۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا) ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ،
شماره راهنما: ۵۵۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
موسسه توسعه و راهبرد جامعه شهری ایرانیان ، انجمن هنر و اندیشه ایرسا، کانون خانواده فردا، جمهیت همیاران سلامت روان اجتماعی ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ،
شماره راهنما: ۵۵۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2