کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ .ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در--م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍واد م‍خ‍در--ق‍اچ‍اق‌ داروه‍ا--س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مربوط به کاهش تقاضا
سازمان ملل .برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی مواد مخدر۲۰۰۰
تهران ریاست جمهوری ، اداره کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک