کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
زدک‌، ب‍ت‌ ای‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی قانونی ۲۰۰۷
زدک ، بت ای ؛  تهران سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۶۰‬,‭ز۴د۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک