کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اع‍ی‌ ارس‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۳۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اع‍ی‌ ارس‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی
ساعی ارسی ، ایرج ، ۱۳۳۱- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲۷‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک