کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ان‍درز، دی‍وی‍د، ۱۹۵۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دوس‍ت‌س‍ت‍ی‍زی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ان‍درز، دی‍وی‍د، ۱۹۵۰-
ه‍ارج‍ی‌، اوئ‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
 
ناشر:
رش‍د
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای ثباتی سیاسی
ساندرز، دیوید، ۱۹۵۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۲۸/۳‬,‭‌س۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی
هارجی ، اوئن ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۹‬,‭‍ه۲‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک