کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ب‍زان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- م‍ش‍اوره‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍ررا، م‍ت‍ی‍و
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
س‍ب‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره گروهی با نوجوانان بزهکار
فررا، متیو ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۶۹‬,‭‌ف۴‌م۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
وترال ، چارلز ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال
همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال ( نخستین :۱۳۸۷ ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک