کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اردب‍ی‍ل‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ری‌، ف‍رزاد
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
زی‍ن‍ال‍ی‌ ان‍اری‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍اظم‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
پ‍رزور، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اردب‍ی‍ل‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر شغل ( درآمد معین )و مهارت های شغلی در ماندگاری درمان بهبود یافتگان از اعتیاد( اردبیل )
شیخ الاسلامی ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۷۹۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
میزان شیوع بیماری های همراه روانی و جسمی در متقاضیان مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی ( اردبیل )
ناظمی ، عالیه ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۲۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تعیین کننده های روانشناختی -اجتماعی موثر بر ماندگاری در ترک افراد موفق به ترک
جعفری ، عیسی ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۳۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر متقابل آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد با سایر مولفه ها( مانند بیکاری ، فقر، طلاق ، سرقت و دزدی ، گرایش به خودکشی ، انحرافات جنسی ، گدایی ، ایدز، پرخاشگری )در جامعه ( اردبیل )
اختری ، فرزاد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۳۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل بومی گرایش به اعتیاد در استان اردبیل
پرزور، پرویز ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۶۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی خرده فرهنگ های اعتیاد در شهر اردبیل
زینالی اناری ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۹۲۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک