کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ری‍اک‍
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍رف‍ی‍ن‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
پ‍ی‍وت‌
ک‍راک‌
 
پدیدآور:
آل‍ی‍و، ام‌ .ف‍اس‍ت‍ر
ب‍وس‍ه‌، گ‍رگ‍وری‌ دی‌
س‍ان‍ت‍لا، ت‍ام‍س‌ ام‌
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌، رن‍دی‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( ق‍زوی‍ن‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کراک
آلیو، ام .فاستر ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌ک ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از موادمخدر :مواد توهم زا ( پیوت و مسکالین )
آلیو، ام .فاستر ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۵‬,‭‌ب ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرفین و هروئین
بوسه ، گرگوری دی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌م ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :تریاک ( و سایر مواد افیونی )
سانتلا، تامس ام ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌ت ۴‌س۲‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مت آمفتامین ( شیشه )
مهلینگ ، رندی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م ۲۴‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل تغییر الگوی مصرف موادمخدر از سنتی به صنعتی و شیمیایی در سطح استان قزوین
علیجانی ، فاطمه ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( قزوین )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۳۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک