کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ازپ‍روری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ق‍اچ‍اق‌
م‍وادم‍خ‍در
وی‍ن‌
 
پدیدآور:
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در- م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ، آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ، آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌،آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌،آم‍وزش‌ وف‍ن‌آوری‌ س‍ت‍اد ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترجمه اسناد سفر به وین
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش وفن آوری ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر- مرکز تحقیقات ، آموزش وفن آوری   ، ۱۳۷۶=۱۹۹۸
شماره راهنما: ۱۳۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی دموگرافیک معتادین تحت پوشش مراکز بازپروری معتادین کشور
ایران .ریاست جمهوری .ستاد کل مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات وآموزش وفن آوری ؛  تهران مرکز تحقیقات ،آموزش وفن آوری ستاد کل مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۱۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اختصارنامه سازمانهای بین المللی ، منطقه ای وموادمخدر
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات و آموزش و فن آوری ؛  مرکز تحقیقات و آموزش وفن آوری ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۳۳۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش نویس منشور ملی مبارزه با موادمخدر در افق ۲۵ ساله
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات و آموزش و فن آوری ؛  تهران مرکز تحقیقات ،آموزش وفن آوری ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۳۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگاهی به عملکرد دفتر مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با موادمخدر
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و فن آوری ؛  مرکز تحقیقات ، آموزش وفن آوری ، ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۴۲۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه گردش پولی و الگوی مصرف موادمخدر در ایران
صرامی ، رضا ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات و آموزش وفن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۴۷۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک