کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ و م‍ص‍ادری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌
م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍اچ‍اق‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اع‍ت‍ی‍اد--ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۹۴
 
پدیدآور:
ال‍ک‍س‍ان‍در، لام‍ار،۱۹۴۰ -م‌
ح‍ج‍ت‍ی‌، س‍وده‌
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ظه‍ی‍ری‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌- دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در- دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مواد صناعی اعتیادآور
[تهران ] دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف موادمخدر در زندانهای ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر
هاشمی ، علی ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۲‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی جوانان شهر تهران از پدیده اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی کجروی
زکریایی ، محمد علی ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭ز۲،د۸‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اپوزیسیون و مواد مخدر :تحلیلی بر رویکرد رسانه های اپوزیسیون نسبت به قاچاق ، توزیع و مصرف مواد مخدر در ایران ۸۱- ۷۸
پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران ؛  [تهران ] ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۳۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد
دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ر۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی و بررسی وضعیت اموال توقیفی و مصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  کرمان ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۷۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
null
 
 
دستاوردهای رویکرد دینی -فرهنگی به اعتیاد و مواد مخدر :ویژه نامه عملکرد دفتر امور روحانیون دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر۸۳-۱۳۸۲
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب بزرگ
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸،‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری :گسترش دنیای عاری از مواد مخدر
الکساندر، لامار،۱۹۴۰ -م ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :پیش نویس چشم انداز سیاست ها و راهبردهای ملی پیشگیری ، کنترل و مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دوره زمانی ۵ ساله هماهنگ با برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴-۸۸
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بسته اجرایی نقشه راه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها پیش سازها در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۴۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی و شیوع شناسی اعتیاد و مصرف مواد مخدر شهروندان جمهوری اسلامی ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۷۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نحوه همه گیر شناسی سوء مصرف موادمخدر
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۳۲۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیاز سنجی آموزشی بر اساس تجزیه و تحلیل شغل فرد /و سازمان مبتنی بر استاندارد51001OSI
ظهیری نیا، محمد ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۱۵۴گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :پیش نویس قانون پیشگیری و مقابله با مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردان
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :اعتیاد و مواد مخدر در سند برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :ربع قرن مبارزه با موادمخدر
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۹۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ؛  تهران ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۶۳۰گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2