کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍ب‍ارزه‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ -- ش‍ه‍ی‍دان‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ و م‍راک‍ز ب‍از پ‍روری‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
ه‍م‍ای‍ش‍ه‍ا
وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ وم‍ص‍ادر
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ت‍ی‌، س‍وده‌
خ‍ان‍ی‌، آق‍اع‍ل‍ی‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
م‍راح‍ل‌، م‍ح‍م‍د
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در - دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍ض‍ائ‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات قاچاق مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  [تهران ] ستاد مبارزه با مواد مخدر - دفتر حقوقی و قضائی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭د۲‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مواد صناعی اعتیادآور
[تهران ] دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سایت های اینترنتی مواد مخدر و اعتیاد
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف موادمخدر در زندانهای ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر
هاشمی ، علی ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۲‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا (ابعاد تجربی و نظری )
رضایی ، محمد ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭ر۶د۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول مربوط به کاهش تقاضا
سازمان ملل .برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی جوانان شهر تهران از پدیده اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی بر وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانان
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای ارتقا و همکاری قضایی کمسیون مواد مخدر سازمان ملل
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گلواژه های شهادت
صرامی ، رضا ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭‌ص۴‌گ۸‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی کجروی
زکریایی ، محمد علی ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭ز۲،د۸‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر
هاشمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ن۷‌ه۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اپوزیسیون و مواد مخدر :تحلیلی بر رویکرد رسانه های اپوزیسیون نسبت به قاچاق ، توزیع و مصرف مواد مخدر در ایران ۸۱- ۷۸
پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران ؛  [تهران ] ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۳۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(علت پیشگیری و درمان )
مراحل ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م ۸۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد
دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ر۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، اعتیاد و قوانین منع آن
خانی ، آقاعلی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌خ۲۱۷‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشروح گزارش هفدهمین همایش دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور
ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۶۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی از وضعیت اموال توقیفی ومصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  فارس ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۶۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9