کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ول‍ع‌ م‍ص‍رف‌
 
پدیدآور:
خ‍ی‍رآب‍ادی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
عوامل خطر ساز و محافظت کننده ولع بازگشت به مصرف مواد مخدر در بین معتادان تحت درمان نگهدارنده شهر اصفهان ( ارائه یک مدل ساختاری آینده پژوهی برای ارتقاء اثر بخشی درمانهای نگدارنده )
خیرآبادی ، غلامرضا ؛  اصفهان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان اصفهان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۷۰۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
عوامل خطر ساز و محافظت کننده ولع بازگشت به مصرف مواد مخدر در بین معتادان تحت درمان نگهدارنده شهر اصفهان ( ارائه یک مدل ساختاری آینده پژوهی برای ارتقاء اثر بخشی درمانهای نگدارنده )
خیرآبادی ، غلامرضا ؛  اصفهان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان اصفهان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۷۰۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک