کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
غ‍ف‍اری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۳-
م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی
غفاری ، غلامرضا، ۱۳۴۳- ؛  تهران - انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌غ۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده :درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در ایران
شکربیگی ، عالیه ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه ی اجتماعی و سلامت اجتماعی :مفاهیم و رویکردها
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۸‌س۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک