کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روی‍اس‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- داس‍ت‍ان‌
ح‍ف‍اظت‌ اطلاع‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رازداری‌ و پ‍ن‍ه‍ان‌ک‍اری‌ -- داس‍ت‍ان‌
ف‍روت‍ن‍ی‌ -- داس‍ت‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
آذر، اح‍م‍درض‍ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روی‍اس‍ی‍ن‌
س‍روی‍اس‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راز داری
آذر، احمدرضا ؛  تهران سرویاسین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭۶/آ۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فروتنی
آذر، احمدرضا ؛  تهران سرویاسین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭۶/‌ف‍لا‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
من از آمپول نمی ترسم
آذر، احمدرضا ؛  تهران سرویاسین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭آ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پشیمانی :چیکار کنیم پشیمون نشیم
آذر، احمدرضا ؛  تهران سرویاسین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭۲/آ۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در ماموریت
علیزاده اصفهانی ، علی ؛  تهران انتشارات سرویاسین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭U‬,‭۱۰۴‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک