کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ن‍درم‌ ب‍ازگ‍ی‍ری‌
ع‍ق‍ای‍د
م‍ع‍ت‍ادان‌
 
پدیدآور:
زه‍روی‌، طاه‍ره‌
س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،- ۱۳۴۹
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زاه‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه حساسیت ، ویژگی و کاآیی کیتهای اداری مرفین چک در تشخیص مصرف موادافیونی
زهروی ، طاهره ؛  زاهدان , خراسان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , مرکز پذیرش و پیگیری معتادان خودمعرف مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۴۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه نتایج آزمون TAC در کودکان افراد معتاد به مواد افیونی
عبداللهیان ، ابراهیم ؛  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ،
شماره راهنما: ۴۴۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راه :راهنمای بیماران در راه درمان اعتیاد
سرگلزایی ، محمدرضا،- ۱۳۴۹ ؛  مشهد سازمان بهزیستی استان خراسان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌س۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد از سبب شناسی تا درمان
سرگلزایی ، محمدرضا ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س ۴۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آیا فعالیتهای مذهبی می توانند باعث کاهش اضطراب ، افسردگی و سوءمصرف مواد در دانشجویان شوند؟
سرگلزایی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ۲۰۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه کفایت اثر قرص های کلسیم D در کاهش علائم بازگیری موادافیونی
سرگلزایی ، محمدرضا ؛  خراسان سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲۰۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک