کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍م‍ی‍ن‍ار ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌( ۱۳۷۰ :ت‍ه‍ران‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ )۱۳۷۰: ت‍ه‍ران‌(
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۹ -۲۱ آذر ماه ۱۳۷۰)
سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۳۷۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه )۲۱ - ۱۹ آذر ماه (۱۳۷۰)
سمینار جامعه شناسی و توسعه )۱۳۷۰: تهران ( ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۲۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک