کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍ن‍ن‍دج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
.yltnacifingis ecuder ot sgurd fo sfeileb eht ot deknil eb nac lacigolohcysp yticanet dna lacigolohcysp fo latipac eht taht dewohs stluser ehT
اج‍ت‍م‍اع‌ م‍ح‍ور
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ --ک‍ردس‍ت‍ان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ام‍ی‍ر
ب‍ه‍رام‍ی‌، آزاده‌
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۶-
رع‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۴۱-
س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ک‍ی‍ا، ش‍م‍ی‍س‍ا
ص‍لاح‍ی‍ان‌، ف‍رخ‌
م‍ح‍م‍دی‌، ج‍لال‌
م‍ح‍م‍ود ف‍خ‍ه‌، ه‍ی‍م‍ن‌، ۱۳۴۳-
م‍رادی‌، ش‍ی‍دا
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍د
ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‌، ن‍رم‍ی‍ن‌
وف‍ای‍ی‌ب‍ان‍ه‌، ف‍اروق‌
گ‍زان‍ی‌ زاد، ن‍دا
ی‍وس‍ف‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ال‍ج‌
ج‍م‍ال‌ آزادی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
زان‍س‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و آم‍وزش‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍رت‍و ب‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه دانش آموزان نوجوان ( :طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۲۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه جوانان ( :طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۱۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد" ویژه سوادآموزان نهضت سوادآموزی ( "طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری : نهضت سوادآموزی استان کردستان   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حمایت های درمانی اعتیاد( ویژه خانواده ها)
حشمتی ، علیرضا، ۱۳۴۶- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۵۴ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
همایش استان سالم
سنندج اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ، دبیرخانه شورای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۶‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درکات مرگ و درجات زندگی در پهنه اعتیاد
محمود فخه ، هیمن ، ۱۳۴۳- ؛  سنندج پرتو بیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م ۳۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مواد اعتیاد آور :آنچه والدین باید بدانند
وفایی بانه ، فاروق ؛  سنندج bتلفن ناشر : ۰۹۳۶۰۱۸۷۷۲۲،آدرس ناشر :سنندج . اول خیابان آبیدر ۰۹۱۸۳۷۸۱۵۹۰ آقای آزادی جمال آزادی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،و۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر افکار وسوسه انگیز معتادان مصرف کننده مواد مخدر تحت درمان با متادون
مرادی ، شیدا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر اعتیاد بر نرخ ارتکاب جرم وارائه راهکارهای پیشگیرانه (مطالعه موردی در استان کردستان در بازه زمانی 19الی 39(
نقشبندی ، نرمین ؛  آزاد اسلامی واحد سنندج علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی قوانین مرتبط با مواد مخدر در حقوق ایران با ارائه راهکارهای پیشگیرانه
بهرامی ، آزاده ؛  آزاد اسلامی واحد سنندج علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۲۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی شهر سنندج
احمدی ، امیر ؛  آزاد اسلامی واحد سنندج ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۱۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون در مراکز درمان سوء مصرف مواد شهر سنندج
سلیمی کیا، شمیسا ؛  آزاد اسلامی واحد سنندج واحد علوم و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر تنظیم هیجانی و کاهش دوز مصرف متادون معتادان تحت درمان مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر شهرستان سنندج
صلاحیان ، فرخ ؛  آزاد اسلامی واحد سنندج ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مشخصات دموگرافیک زندانیان معتاد( پروژه ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف مواد در ایران )در مورد اعتیاد و مسائل مرتبط با آن
ایران .کردستان .سازمان بهزیستی ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  سنندج سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۵۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگاهی به معضل اعتیاد در کردستان ( مجموعه مقالات تحقیقی )
ایران .کردستان .سازمان بهزیستی ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  سنندج سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۶۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در محله حاجی آباد پایین و بالا
پایگاه همیاران سلامت روان اجتماعی پژواک فکر سنندج ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان   ،
شماره راهنما: ۷۱۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل خانوادگی موثر بر اعتیاد جوانان و نوجوانان شهرستان سنندج
یوسفی ، ناصر ؛  سنندج ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات و آموزش شعبه کردستان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۵۳۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه سرمایه روانشناختی و سرسختی روانشناختی با باورهای مرتبط با مصرف مواد در افراد با سوء مصرف مواد مخدر شهر سنندج
محمدی ، جلال ؛  آزاد اسلامی واحد سنندج روانشناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد برای کار و فعالیت در خانه و مهدکودک
گزانی زاد، ندا ؛  سنندج انتشارات علمی کالج   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌گ۴‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الفبای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و شناخت مضرات انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی
معینی ، امید ؛  سنندج زانست   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2