کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌
ارت‍ق‍اء ت‍اب‌ آوری‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌
خ‍ش‍م‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍گ‍ر
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ر پ‍ای‍ة ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌)PRBM(
ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌
 
پدیدآور:
اع‍ظم‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
اورک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
رس‍ول‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
رض‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، س‍الار
رض‍وان‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
س‍ه‍راب‍ی‌ ، ف‍رام‍رز
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
ن‍اص‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍ردم‍ی‍رزا ن‍ی‍ک‍وزاده‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ل‍دوی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍ان‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍ادی‌، رس‍ول‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسئله سیگار در آینه تحقیق
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌س۹‌م۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر جلوگیری از عود مکرر معتادان در شهر کرمان
گلستانی ، فاطمه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
الگویابی زیستی -روانی -معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر
کردمیرزا نیکوزاده ، عزت الله ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی روش درمان شناختی - رفتاری تلفیقی با مدیرت خشم بر خودکارآمدی ، سبکهای مقابله ای ، کنترل میل به مصرف مواد وپیشگیری از بازگشت (عود )درگروهی از درمانجویان وابسته به مواد مخدر
اورکی ، محمد ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۵۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مولفه های تاب آوری بر کاهش اعتیادپذیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد
زرین کلک ، حمیدرضا ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب آوری و کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان کبودرآهنگ ( استان همدان )
رسولی ، فاطمه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
جعفری ، عیسی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان مبتنی بر شناختی - رفتاری از طریق ارتقاء تاب آوری بر پیشگیری از عود افراد وابسته به مواد
کیانی دولت آبادی ، رسول ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی ( مهارت های مقابله با استرس ، ابراز وجود ) بر پیشگیری از عود بیماران مرد مبتلا به اعتیاد
رضایی نژاد، سالار ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه تکانشگری ، خطرپذیری و احساس جوئی در افراد مستعد به سوءمصرف مواد و عادی شهر تهران
رضوانی فرد، علیرضا ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر
اعظمی ، یوسف ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کنترل خشم برای جوانان با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد به انضمام گروه درمانی
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌س۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
کارآمدی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی
ناصری ، اسماعیل ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۱۴۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی PRBM( (، مدل ماتریسی و روش ترکیبی در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد زاهدان
کلدوی ، علی ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۲۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تاثیر برنامه آموزشی ارتقاء مهارت های قاطعیت در تغییر نگرش دانشجویان دانشگاههای علامه طباطبایی وتهران نسبت به سوء مصرف مواد
ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۹۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک