کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دوگ‍ان‍ه‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ آک‍س‍ف‍ورد ه‍اوس‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- م‍ش‍اوره‌
م‍واد م‍خ‍در
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‍ن‌ ال‍ن‌
ج‍ی‍س‍ن‌، ل‍ئ‍ون‍ارد
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍رت‍ض‍ی‌
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌، ۱۹۵۰ - م‌
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍دج‍لال‌، ۱۳۲۶-
ف‍ری‍م‍وث‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱ - م‌
ف‍ل‍ورس‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‌
ل‍وی‍ن‌، ج‍روم‌ دی‍وی‍د، ۱۹۳۷ - م‌
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۷ - م‌
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د ام‌
ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و
پ‍ل‍ت‍ز، لارن‍س‌ آل‍ن‌
پ‍ی‍ت‍ر م‍ی‍ل‍ر
گ‍اس‍وپ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
:ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ی‍روزه‌ای‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اختلالات مربوط به مصرف مواد و الکل
واشتن ، آرنولد ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد، برنامه ریزی تکلیف محور
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۴۳‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد خانه آکسفورد به سوء مصرف مواد :تجربه ای ارزنده از اثربخشی خانه های بهبودی در درمان اعتیاد
جیسن ، لئونارد ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۵‬,‭‌ج۹ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد ، زیستن با سوء مصرف مواد مخدر
گاسوپ ، مایکل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۴۲۱۹۲۲۰-۴۴۲۳۱۹۰۴,نمابر ناشر ; ۴۴۲۳۱۹۰۶,آدرس ناشر :خ ستارخان ، خسرو شمالی کوچه حاجی آقا زاده پلاک ۱۹ :جامعه پژوهان سینا، انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭‌گ۲‌ج۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان گر :درمان های مبتنی بر شواهد
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر شواهد علمی
پیتر میلر ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌ف۹د۴‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی در سوء مصرف مواد :راهنمای کار گروهی با معتادین
فلورس ، فیلیپ ج ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۲۰۸۷۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸‌گ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کرافت :نقش خانواده ها در درمان سوء مصرف مواد
اسمیت ، جین الن ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۳۶۶-۶۶۴۸۶۳۷۳،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - ساختمان امیر کبیر - ط دوم رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۶،‌ک۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای سوءمصرف کنندگان مواد :راهنمای درمان مبتنی بر مراحل تغییر
اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد، اختلالات روانی توام و درمان
حق شناس ، مرتضی ؛  مشهد bتلفن ناشر : ۰۵۱۱۷۲۶۱۹۱۷-۰۹۱۵۳۱۴۷۴۷۹،آدرس ناشر :مشهد - بلوار قاضی طباطبایی - 7/4 پ 51 انتشارات فیروزه ای   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۸‬,‭‌ح۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چشم اندازی به سوءمصرف موادمخدر در محیطهای آموزشی :دستورالعملی جهت حمایت از برنامه بازپروری از مواد مخدر در نوجوانان و جوانان
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌چ۵‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شاکله فطری مشاور اسلامی اعتیاد
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقاب سلامت بر چهره اعتیاد :شناسایی به هنگام رفتار مخرب
فریموث ، مریلین ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ف۴‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد
میلر، ویلیام ریچارد، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌م۹۶‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و زوج درمانی در اعتیاد
لوین ، جروم دیوید، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۸۶‌خ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای غلبه بر اعتیادها با فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی )TBER(
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۴ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر ذهن آگاهی
پلتز، لارنس آلن ؛  اصفهان انتشارات نگارخانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۸،د۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ابعاد مشاوره اعتیاد در ایران
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۳‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ارتکاب به جرم مراجعان سوء مصرف مواد :کتاب راهنما، نگاهی بر ارزیابی پیشرفت و تغییر
ونبرگ ، کنت دبلیو ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3