کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد --ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد --درم‍ان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍دم‍ات‌
داروه‍ا
داروه‍ا --س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌--درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- درم‍ان‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
م‍ش‍روب‌خ‍واری‌ و ح‍وادث‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌--ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، بر اساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوءمصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کاهش تقاضا
تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۴‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول درمان اعتیاد به مواد
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۸۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان بستری سوءمصرف مواد
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۸۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توزیع جغرافیایی اختلالات روانی ، اجتماعی و اعتیاد ۱۳۸۶: نسخه سوء مصرف مواد
تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان مت آمفتامین
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۵۴۴۵۸-۶۶۹۵۴۴۵۹,نمابر ناشر ; ۶۶۴۹۳۰۳۴,آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان فخررازی ساختمان ناشران فخررازی واحد۱۳ سپیدبرگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/آ۸،ر۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول درمان وابستگی به مواد
تهران bتلفن ناشر :-95445966 ۶۶۹۵۴۴۵۸,نمابر ناشر ; ۶۶۴۹۳۰۳۴,آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان فخررازی ساختمان ناشران فخررازی واحد۱۳ سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علم اعتیاد :مواد، مغز و رفتار
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۳۰۳۵ ۶۶۴۹۳۰۳۴ ،آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی کوچه فاتحی داریان پلاک 15 ساختمان ناشران فخر رازی واحد 31 سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۷۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
توزیع جغرافیایی اختلالات روانی ، اجتماعی و اعتیاد۱۳۸۶ : نسخه سلامت روان
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۳۰۳۵ ۶۶۴۹۳۰۳۴ ،آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی کوچه فاتحی داریان پلاک 15 ساختمان ناشران فخر رازی واحد 31 سپیدبرگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰/۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌ت۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رانندگی و سوءمصرف الکل ؛ راهنمای ایمنی راه برای تصمیم گیرندگان و مجریان قانون
تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۵۶۲۰‬,‭‌م۵ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک