کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،- ۱۳۲۰
ش‍ول‍ت‍س‌، دوآن‌
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، ۱۹۳۴-
 
ناشر:
رش‍د
ف‍ردوس‌
ن‍ش‍ر دوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روانشناسی نوین
شولتس ، دوآن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌ش۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و رفتار درمانی :نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی هدفهای پرورشی :کتاب اول حوزه شناسی
تهران رشد   ، ۱۳۷۴-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷‬,‭ط۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ، ۱۹۳۴- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی :کاربرد و بازده
اولیری ، دانیل ، ۱۹۴۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر،- ۱۳۲۰ ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌س۱ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک