کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍ژی‍ک‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍ی‍گ‍ار -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‍گ‍ار --اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‌پ‍ور، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۵۳-
اس‍ت‍رچ‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
اس‍ت‍وی‍ک‌ - راس‍ت‌، ل‍وری‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
ح‍س‍ن‍ی‌، پ‍رخ‍ی‍ده‌، ۱۳۳۶-
خ‍واج‍ه‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
رای‍ل‍ی‌، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ۱۹۴۹-
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۳-
ل‍وک‍رون‌، ل‍س‍ل‍ی‌، ۱۹۰۵-
ه‍اوزر، ن‍ورم‍ن‌
ه‍پ‍ب‍رن‌، س‍وزان‌
وای‍ت‍م‍ن‌، م‍ات‍ئ‍و
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۳۹-
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴-
ک‍ری‍م‌پ‍ور، ص‍ادق‌
 
ناشر:
[ه‍دی‌]
اص‍غ‍ر ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
ج‍ان‍زاده‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌
س‍ارا
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
م‍ح‍س‍ن‌ طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
ن‍اه‍ی‍د
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
پ‍ری‍م‍ان‌
پ‍ی‍دای‍ش‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارمغان استعمار
قم دفتر نشر برگزیده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار و تندرستی :دخانیات از دیدگاه اسلام
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران [هدی ]   ، ۱۳۵۸-۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیگار !خطر اول ...
هاوزر، نورمن ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭د۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار با هیپنوتیزم
لوکرون ، لسلی ، ۱۹۰۵- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طمع به ایران :استثمار و نفوذ شرکتهای بین المللی دخانیات در ایران
تهران سارا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد
اسماعیلی ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ترک سیگار
استویک - راست ، لوری ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترک کن
وترال ، چارلز، ۱۹۳۹- ؛  تهران موسسه علمی اندیشه جوان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭و۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیگار آفت جان و روان
طالعی نیا، محسن ، ۱۲۹۳- ؛  [بی جا] محسن طالعی نیا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ط۲‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشی نوین برای ترک کامل سیگار :چگونه سیگار را برای همیشه ترک کنیم
رایلی ، گیلیان ، ۱۹۴۹- ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ما ترک کردیم :شما هم می توانید :زندگی بدون سیگار
استرچر، ویکتور ؛  تهران اصغر کیهان نیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرانجام سیگار را ترک کردم :ساده ترین راه برای ترک سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ؛  تهران پریمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌س۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد
کریم پور، صادق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۴و۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آخرین روش علمی ترک سیگار
حسنی ، پرخیده ، ۱۳۳۶- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح۴۶آ۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیگار سکته ، سرطان
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌پ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، تیشه به ریشه
آریان پور، مهشید، ۱۳۵۳- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۷۴۰‬,‭آ۴‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، نه !
وایتمن ، ماتئو ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار در یک ساعت
هپبرن ، سوزان ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‍ه۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، اولین پله ی نابودی :اولین سیگار چرا... ؟
خواجه ، نازنین ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌خ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3