کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌ س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
س‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌ س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‌پ‍ور، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۵۳-
ادی‍ب‍ی‌، ف‍روزن‍ده‌
م‍س‌ چ‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
م‍س‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍وس‍وی‌ م‍وح‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۱
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍م‍ران‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، تیشه به ریشه
آریان پور، مهشید، ۱۳۵۳- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۷۴۰‬,‭آ۴‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، زیانها و روش ترک
مسجدی ، محمد رضا ؛  تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌م۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیگار وقلب
مس چی ، مژگان ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶‬,‭‌م ۸‌س۲۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دود سیگار :تازه های علمی در تعدیل آسیب های ناشی از آن
موسوی موحدی ، علی اکبر،۱۳۳۱ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌م۸د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای زندگی :روشی موثر برای پیشگیری از مصرف سیگار
ادیبی ، فروزنده ؛  تهران انتشارات عمران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۳۶آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک