کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍گ‍ار--اع‍ت‍ی‍اد--درم‍ان‌
 
پدیدآور:
آل‍دری‍چ‌، م‍ت‍ی‍و
ادی‍ب‍ی‌، ف‍روزن‍ده‌
اش‍ل‍م‍ن‌، م‍ارت‍اورک‌krow ahtraM ,namlehsA
م‍س‌ چ‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
آوی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍م‍ران‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
س‍ب‍زان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ن‍وذر ن‍خ‍ع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار به روش طبیعی
اشلمن ، مارتاورک krow ahtraM ,namlehsA ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
وترال ، چارلز ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیگار وقلب
مس چی ، مژگان ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶‬,‭‌م ۸‌س۲۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ترک سیگار ( راهنمای کامل عملی )
آلدریچ ، متیو ؛  تهران آوین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭آ۷‌خ ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای زندگی :روشی موثر برای پیشگیری از مصرف سیگار
ادیبی ، فروزنده ؛  تهران انتشارات عمران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۳۶آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چه کنیم فرزندانمان به سیگار و قلیان آلوده نشوند؟ ۲۰ اصل ساده ولی مهم
نخعی ، نوذر ؛  کرمان نوذر نخعی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌ن۳‌چ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک