کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍گ‍ار --اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍ی‍گ‍ار --اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌ س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‌پ‍ور، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۵۳-
اس‍ت‍رچ‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
اس‍ت‍وی‍ک‌ - راس‍ت‌، ل‍وری‌
اش‍ل‍م‍ن‌، م‍ارت‍اورک‌krow ahtraM ,namlehsA
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
ت‍ازی‍ک‍ی‌ ، ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ن‍ی‌، پ‍رخ‍ی‍ده‌
ح‍س‍ن‍ی‌، پ‍رخ‍ی‍ده‌، ۱۳۳۶-
خ‍واج‍ه‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
رای‍ل‍ی‌، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ۱۹۴۹-
ل‍وک‍رون‌، ل‍س‍ل‍ی‌، ۱۹۰۵-
م‍س‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ن‍ی‍ک‌خ‍ل‍ق‌، آرش‌
ه‍پ‍ب‍رن‌، س‍وزان‌
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۳۹-
ک‍ار، آل‍ن‌
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴-
ک‍لای‍ن‍م‍ن‌، ل‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
اص‍غ‍ر ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا
ب‍رای‌ ف‍ردا
ب‍ی‍ژن‌: م‍وی‍د
ج‍ان‍زاده‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
س‍ب‍زان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ازی‍ک‍ی‌
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍م‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
پ‍ری‍م‍ان‌
پ‍ی‍دای‍ش‌
ک‍اوش‌پ‍رداز
ک‍ت‍اب‍درم‍ان‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار با هیپنوتیزم
لوکرون ، لسلی ، ۱۹۰۵- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ترک سیگار
استویک - راست ، لوری ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترک کن
وترال ، چارلز، ۱۹۳۹- ؛  تهران موسسه علمی اندیشه جوان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭و۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشی نوین برای ترک کامل سیگار :چگونه سیگار را برای همیشه ترک کنیم
رایلی ، گیلیان ، ۱۹۴۹- ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ما ترک کردیم :شما هم می توانید :زندگی بدون سیگار
استرچر، ویکتور ؛  تهران اصغر کیهان نیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سرانجام سیگار را ترک کردم :ساده ترین راه برای ترک سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ؛  تهران پریمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌س۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آخرین روش علمی ترک سیگار
حسنی ، پرخیده ، ۱۳۳۶- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح۴۶آ۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، تیشه به ریشه
آریان پور، مهشید، ۱۳۵۳- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۷۴۰‬,‭آ۴‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار در یک ساعت
هپبرن ، سوزان ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‍ه۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، اولین پله ی نابودی :اولین سیگار چرا... ؟
خواجه ، نازنین ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌خ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، زیانها و روش ترک
مسجدی ، محمد رضا ؛  تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌م۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد ، سیگار ، عوارض ، درمان
تازیکی ، صادق علی ؛  گلستان صادق علی تازیکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار به روش طبیعی
اشلمن ، مارتاورک krow ahtraM ,namlehsA ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشی ساده و راحت برای ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران بیژن : موید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ترک سیگار :تدابیری ساده و طرحی ...
کلاینمن ، لوئل ؛  تهران کتابدرمانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۸ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
وترال ، چارلز ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار :تولدی دیگر
حسنی ، پرخیده ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح ۴۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین ترک سیگار
نیک خلق ، آرش ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2