کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ری‍ن‍گ‌، ادوی‍ن‌ گ‍ری‌ گ‍ی‍وز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ک‍زدی‍ن‌ ، ال‍ن‌ ، ۱۹۴۵ - م‌E nalA ,nidzaK. .
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم روان شناسی
برینگ ، ادوین گری گیوز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۸۱‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ش۲آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی کودک
کزدین ، الن ، ۱۹۴۵ - م E nalA ,nidzaK. . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴۳ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک