کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اپ‍وری‌، ه‍رم‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ گ‍روه‌ خ‍ان‍واده‌ الان‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍اپ‍وری‌، ه‍رم‍ز
ش‍اپ‍وری‌، ه‍رم‍ز،۱۳۳۷ - ،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ه‍رپ‍روران‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ه‍ری‍روران‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهبری برنامه ۱۲ قدمی ( :الگویی برای راهنمای درمان اعتیاد)
شاپوری ، هرمز ؛  تهران جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ش۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قدم های دوازده گانه الانان
شاپوری ، هرمز،۱۳۳۷ - ،گردآورنده و مترجم ؛  تهران مهرپروران اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ش ۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهامت عوض شدن :فقط برای امروز در الانان ۲
شاپوری ، هرمز ؛  تهران مهریروران اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ش۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک