کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اگ‍ردان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
خ‍ش‍م‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
ش‍اگ‍ردان‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ داروی‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ال‍ص‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
رش‍ی‍دپ‍ور، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۰۳-
س‍ه‍راب‍ی‌ ، ف‍رام‍رز
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
طب‍اطب‍ای‍ی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۴۴-
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،- ۱۳۴۵
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۵۱-
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌
ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌
 
ناشر:
اق‍ل‍ی‍م‌ م‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
خ‍ل‍وص‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
م‍درس‍ه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ( ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ )
ن‍ش‍ر دوران‌
ه‍ن‍ر اول‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
پ‍رن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی ( ویژه دانش آموزان اول راهنمایی )
تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۸۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت :خودآموز پیشگیری ( ویژه دانش آموزان دوره متوسطه )
عالیخانی ، سیامک ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌ع۲‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت ( :مرجع علمی ویژه دبیران )
خالصی ، عباس ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌خ۲‌م۴۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت ( :ویژه دبیران رابط)
عالیخانی ، سیامک ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌ع۲‌م۴۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت ( :خودآموز ویژه والدین )
خالصی ، عباس ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌خ۲‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معلم نمونه
رشیدپور، مجید، ۱۳۰۳- ؛  تهران پرنیان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷۷۹‬,‭ر۵‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسئله سیگار در آینه تحقیق
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌س۹‌م۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ،
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
اصفهان معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ( کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی پیشگیری مشارکتی مدرسه محور ( با تاکید بر سوءمصرف مواد)
طباطبایی وکیلی ، مهدی ؛  تبریز هنر اول   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭۲ر۲۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری زندگی سالم :برنامه ی درسی پیش گیری از اعتیاد بارویکرد تلفیقی
ملکی ، حسن ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹، ‌م۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چگونه فرزندانمان را در مقابل آسیب ها توانمند سازیم ؟ تاب آفرینی در خانواده
نادری ، شهرام ؛  تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۵،‌چ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی مهارتهای زندگی ( ویژه سال اول راهنمایی )
گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۲۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهارت برقراری ارتباط موثر" ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ،- ۱۳۴۵ ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳۶ ،‌م۷۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارت جرات مندی " ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۶،‌م۲۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های حل مساله و تصمیم گیری موثر" ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های کنترل خشم " ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ، ۱۳۴۴- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌م۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مقابله با استرس " ویژه ی دانش آموزان "
نوری قاسم آبادی ، ربابه ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ن۸۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی ، خودآموز پیشگیری
میرحسینی ، سیدجعفر، ۱۳۵۱- ؛  قم اقلیم مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۹۳‌م۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2