کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍راج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آرم‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌( اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
داوس‍ون‌، ان‍دی‌
ع‍اص‍م‍ی‌، ع‍اص‍ف‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود، ۱۳۵۲-
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل‌
گ‍وپ‍ال‌، ک‍ری‍ش‍ان‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
س‍ب‍زان‌
طرح‌ ن‍و
ق‍و، چ‍اپ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طی‍ب‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اطلاعاتی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷‬,‭‌م۹‌ش۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه و منابع الکترونیکی در اینترنت
انوار، پروین ( استعلامی ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هند بوک مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات )TCI(
باصری ، علی اکبر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۰‬,‭‌ش۱۶،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال و مجازی
محمدی فرد، داود، ۱۳۵۲- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی
آرمز، ویلیام ؛  تهران قو، چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭آ ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال
همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال ( نخستین :۱۳۸۷ ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی
گوپال ، کریشان ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت :برای ویژه کاران خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی
داوسون ، اندی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ
کاستلز، مانوئل ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ت۸،‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی با تاکید بر سیستم های کتابخانه ای و اطلاع رسانی
عاصمی ، عاصفه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌ع۲‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک