کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ -- ش‍رح‌ وظای‍ف‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌: ن‍ش‍ر روای‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با آخرین اصلاحات ۱۳۸۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( با آخرین اصلاحات - ۱۳۸۴)
تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات سال ۱۳۷۵
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
[تهران ] شرکت تعاونی سازمان معین ادارات : نشر روایت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KNH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ ۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک