کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ واس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ --ای‍ران‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ واس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری واستخدامی
تهران شرکت تعاونی کارکنان سازمان امور اداری واستخدامی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک