کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ل‍دون‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ائ‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ م‌.
 
پدیدآور:
ش‍ل‍دون‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۷-
ش‍ل‍دون‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۷yendiS ,nodlehS -
 
ناشر:
ل‍ی‍وس‍ا
ک‍وش‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رویاهایت را به من بگو
شلدون ، سیدنی ، ۱۹۱۷- ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۴‬,‭‌ل۴ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترس از تاریکی
شلدون ، سیدنی ، ۱۹۱۷yendiS ,nodlehS - ؛  تهران کوشش   ، ۱۳۸۳پ
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۴‬,‭‌ل۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک