کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ک‍ودک‍ان‌
غ‍ذا خ‍وردن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
وس‍واس‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ات‌، م‍ای‍ک‌، ۱۹۴۸-
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د دی‌
ب‍ک‌، آرون‌
ب‍ک‌، ج‍ودی‍ت‌
خ‍ل‍ج‍ی‌ م‍وح‍د، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۱
داود، ای‌.ت‍ام‍س‌
س‍ج‍ادی‍ان‌، ای‍ل‍ن‍از
ل‍ورن‍ت‍س‍ی‍ن‍ی‌، روب‍رت‍و
م‍ای‍ک‍ن‍ب‍ام‌، دون‍ال‍د
ول‍ز، آدری‍ان‌
ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، رب‍ک‍ا ادی‍ث‌، ۱۹۶۲ - م‌
پ‍وپ‌، آل‍ی‍س‌
ک‍لارک‌، دی‍وی‍د م‍ی‍ل‍ر، ۱۹۵۴-
گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‍ر، دن‍ی‍س‌
گ‍ل‍دف‍ری‍د، م‍اروی‍ن‌
ی‍ون‍س‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آس‍ی‍م‌
آوای‌ ن‍ور
ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(خ‍وراس‍گ‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
درس‍ا
رش‍د
س‍ن‍ا
ف‍راروان‌
م‍اری‍ه‌
ورای‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ایمن سازی در مقابل استرس
مایکنبام ، دونالد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانش و روش های کاربردی رفتاردرمانی شناختی
کلارک ، دیوید میلر، ۱۹۵۴- ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی رفتاری - شناختی نسبت به مشکلات درمان جویان
اسکات ، مایک ، ۱۹۴۸- ؛  تهران ماریه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی بالینی
گلدفرید، ماروین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌گ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی و مشکلات روانی
بک ، آرون ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ب۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی شناختی :راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی
تهران ارجمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹ر۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان
پوپ ، آلیس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ع۴‌پ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان ناهنجاریهای روانی در کودکان ، نوجوانان و خانواده ها
یونسی ، جلال ، ۱۳۴۰- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ی۹د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هیپنوتراپی شناختی
داود، ای .تامس ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۵‬,‭د ۲۵‍ه۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تربیت روان
خلجی موحد، امان الله ،- ۱۳۴۱ ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۶‬,‭‌خ۸‌ت۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
افکار پلید :روان درمانی شناختی اختلال های تفکر اسکیزوفرنیایی - پارانوییدی و وسواسی
لورنتسینی ، روبرتو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ل۹،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی :مبانی و فراتر از آن
بک ، جودیت ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ب۸۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی
ولز، آدریان ؛  تهران bتلفن ناشر :05757466 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب ،خیابان 21 فروردین ،کوچه نوروز ، پلاک 82 ورای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹،/‌ف۴،و۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اختلال وسواس فکری - عملی و درمان آن با تاکید بر رویکرد نوین ذهن آگاهی ( راهنمای عملی برای روانشناسان و مراجعین )
سجادیان ، ایلناز ؛  خوراسگان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۳۴۴۲۱۴,نمابر ناشر ; ۵۳۵۴۰۳۳-۰۳۱۱,آدرس ناشر :اصفهان - انتهای خیابان جی - بلوار ارغوانیه - بلوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان ) دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌س۳‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از حال بد به حال خوب :شناخت درمانی
برنز، دیوید دی ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹،‌ب۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم عاقلانه خوردن
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌غ۴، ‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمای مقابله با برانگیزان رفتارهای اعتیادی :سوگ ، استرس و خشم رویکردی یکپارچه ازTBC ، TCA وTBD
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمایی برای مقابله با غم ، اندوه ، استرس و خشم ناشی از رفتارهای اعتیادی
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آن جا که عقل حاکم است :چگونه می توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت درمانی برای درمانگران و
گرینبرگر، دنیس ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹،‌گ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ارتکاب به جرم مراجعان سوء مصرف مواد :کتاب راهنما، نگاهی بر ارزیابی پیشرفت و تغییر
ونبرگ ، کنت دبلیو ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2