کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ه‍رک‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌
م‍ت‍ادون‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ش‍اک‍ری‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ص‍ول‍ت‍ی‌، ک‍م‍ال‌
ع‍زی‍زی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ق‍دوس‍ی‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌
م‍ق‍دس‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ی‍ک‌ ف‍رج‍ام‌، م‍س‍ع‍ود
ه‍م‍ای‍ش‌ اع‍ت‍ی‍اد و خ‍ان‍واده‌( ۱۳۸۱ :ش‍ه‍رک‍رد)
ه‍ی‍ب‍ت‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌
گ‍ودرزی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
آص‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌
م‍ری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد اصول پیشگیری و درمان
عزیزی فارسانی ، حمیدرضا ؛  شهرکرد مرید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرهیز از وابستگی به مواد مخدر به سوی درمان و رهایی " ویژه اولیا و مربیان "
مقدس قهفرخی ، شهرام ؛  شهرکرد مرید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات منتخب همایش اعتیاد و خانواده شهرکرد ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۱
همایش اعتیاد و خانواده ( ۱۳۸۱ :شهرکرد) ؛  شهرکرد آصف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی امید درمانی گروهی بر ولع ،پیش بینی بازگشت وباورهای مرتبط با مواد،در بهبودیافتگان انجمن معتادان گمنام AN(( شهرستان فارسان
هیبتی ، نعمت اله ؛  آزاد اسلامی واحد شهرکرد ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۵۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل مرتبط در بازگشت به اعتیاد از دیدگاه معتادان و وضعیت سلامت معنوی آنها در مراجعین مراکز ترک اعتیاد شهرکرد
نورمحمدی ، محمدرضا ؛  شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۸۵ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارتباط عزت نفس و منبع کنترل با کیفیت زندگی در طی مراحل ترک در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد بروجن
قدوسی بروجنی ، منصوره ؛  شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۸۸۶ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نظرسنجی از گروه بیماران معتاد و گروه درمانگران درخصوص استفاده از اشکال دارویی متادون ( شربت و قرص )در مراکز ترک اعتیاد استان چهارمحال و بختیاری
شاکری بروجنی ، مصطفی ؛  شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۸۸۷ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری مدیریت استرس بر خودکارآمدی و کاهش عود علائم معتادین وابسته به مواد افیونی مراکز ترک بهزیستی
صولتی ، کمال ؛  شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۹۰ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مقایسه اثر داروی گیاهی گل ساعتی و پلاسبو بر کاهش بیخوابی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون
گودرزی ، ایرج ؛  شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: ۸۹۱ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مقایسه اثر قرص کلونازپام ۱ میلی گرمی و قرص گیاهی ترانکی وال در اختلالات خواب ، اضطراب و درد عضلانی بیماران معتاد مراجعه کننده به مراکس سرپایی درمان اعتیاد شهرستان شهرکرد
نیک فرجام ، مسعود ؛  شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۹۲ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک