کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ه‍م‍ی‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍وغ‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍ی‍گ‍ار
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌
ک‍راک‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ال‍ی‍گ‍ودرزی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۱-
پ‍ورآق‍اک‍وچ‍ک‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ش‍ه‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ه‍م‍ی‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد جوانان ... فرجام همنشینی با دوستان فاسد ...مجموعه ماجراهای واقعی از زندگی پسران و دختران همراه با تحلیل روان شناسی رابطه ها
ملک محمودی الیگودرزی ، امیر، ۱۳۵۱- ؛  اصفهان شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ل۷۳۶۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کراک
پورآقاکوچک ، مهدی ؛  اصفهان bتلفن ناشر :, 3800933نمابر ناشر ;, 4800933آدرس ناشر :اصفهان - خیابان کاوه - روبروی ترمینال بابلدشت - مقابل داروخانه حکیم شفا شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۱۰‬,‭‌پ۹‌ک۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان :سنین بلوغ
اصفهان bتلفن ناشر : ۳۳۹۰۰۸۲,نمابر ناشر ; ۳۳۹۰۰۸۲,آدرس ناشر :اصفهان - خیابان کاوه - روبروی ترمینال بابلدشت شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اهریمن شیشه ای
پورآقاکوچک ، مهدی ؛  اصفهان شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۲۴،‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، شروعی برای یک پایان
پورآقاکوچک ، مهدی ؛  اصفهان شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک