کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ -- ای‍ران‌
زن‍ان‌
زن‍ان‌ -- ای‍ران‌
زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ --اش‍ت‍غ‍ال‌
زن‍ان‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ در اس‍لام‌ -- اح‍ادی‍ث‌
 
پدیدآور:
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۰-
ب‍اق‍ری‌، ش‍ه‍لا، ۱۳۴۷-
رام‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د اع‍ظم‌، ۱۳۳۸-
م‍ح‍م‍دی‌، زه‍را،۱۳۴۴-
ه‍اج‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌،۱۳۴۵-
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌
ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌
ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌،رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زن و خانواده
آیت اللهی ، زهرا، ۱۳۴۰- ؛  تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭آ۸۵ز۹۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
کتاب زنان
تهران دبیرخانه شورای فرهنگی ، اجتماعی زنان   ،
شماره راهنما: ۱۶م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آسیب های زنان در دهه ( ۱۳۷۰-۸۰)
محمدی ، زهرا،۱۳۴۴- ؛  تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،روابط عمومی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵/۲‬,‭‌م۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سند بین المملی حقوق جهانی زنان ( کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان )
هاجری ، عبدالرسول ،۱۳۴۵- ؛  تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵/۲‬,‭‍ه۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوزه مسائل زنان
رام پناهی ، ناهید اعظم ، ۱۳۳۸- ؛  تهران شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZY‬,‭۹۶۱‬,‭ر۲‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه گزارشات تحلیلی مجموعه دوم اشتغال زنان در ایران ( درآمدی بر عوامل موثر بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته )
باقری ، شهلا، ۱۳۴۷- ؛  تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۰۵۳‬,‭‌ب۲۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خوشرفتاری با زنان ( :نفی خشونت علیه زنان )
آیت اللهی ، زهرا، ۱۳۴۰ - ، گردآورنده ؛  تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭آ۸۵‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک