کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ری‍اک‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌
روول‍ف‍ی‍ا
ش‍ی‍راز
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
م‍اری‌ ج‍وآن‍ا
م‍رف‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
پ‍روت‍ئ‍ی‍ده‍ا
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
اح‍م‍دی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۳۲-
ارف‍ع‌، م‍ص‍طف‍ی‌
اق‍ب‍ال‌، ج‍اوی‍د
ب‍ان‍دورا، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۲۵-
ت‍رن‍ر، ج‍ان‍ات‍ان‌
ج‍وی‍ا، م‍ن‍ص‍ور
دوان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
رئ‍وف‌، ب‍ه‍روز
س‍ان‍دل‍ر، ج‍ک‌، ۱۹۲۹-
ش‍ب‍رن‍گ‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
طاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍اض‍ی‌ زاده‌ اح‍س‍ائ‍ی‌ ، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ل‍ک‌ ف‍ام‌ ، ف‍رح‍ن‍از
م‍وس‍وی‌ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۰-
واردی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
وزان‍ی‌، ب‍ل‍ق‍ی‍س‌
چ‍پ‍م‍ن‌، ل‍ی‍ز
ک‍ام‍روان‌، طی‍ب‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
راه‍گ‍ش‍ا
زر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و ش‍ی‍راز
ن‍وی‍د
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نفرت :روش های ایجاد نفرت
ساندلر، جک ، ۱۹۲۹- ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساخت نظریه جامعه شناختی
ترنر، جاناتان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۴‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آینده ی روان پزشکی ( زیست رفتاردرمانی )
احمدی ، جمشید ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های انحرافات اجتماعی
احمدی ، حبیب ، ۱۳۳۲- ؛  شیراز زر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه یادگیری اجتماعی
باندورا، آلبرت ، ۱۹۲۵- ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۸۴‬,‭‌ب۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرتریاک برآنزیمهای TPG,TOG ورابطه آن بارسپکتورهای اعصاب خودمختار
وزانی ، بلقیس ؛  شیراز ۱۳۶۴-۶۵
شماره راهنما: ۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیردخانیات دردستگاه تنفسی
جویا، منصور ؛  شیراز ۱۳۳۵-۳۶
شماره راهنما: ۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادوطلاق
ملک فام ، فرحناز ؛  شیراز ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۶۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تحقیق درباره آلکالوئیدهای تریاک برقندخون ،گلیکوژن کبد،انسولین سرم ،ونقش گیرنده های بتاآدرنژیک براین اثرات درموش صحرائی
واردی ، معصومه ؛  شیراز ۱۳۶۳
شماره راهنما: ۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خرید کتاب برای کتابخانه
چپمن ، لیز ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌چ۲‌خ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود، ۱۳۳۰- ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مصرف ماری جوانا و بیماری های اعصاب و روان
رئوف ، بهروز ؛  شیراز ۱۳۶۴
شماره راهنما: ۱۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط زخمهای معده ودوازدهه باگروههای خونی سیستم OBAو HRوسن وجنس ،وضعیت تاهل وتدخین سیگار
اقبال ، جاوید ؛  شیراز ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرفنوباربیتال برروی پروتئین ،چربی وآنزیمهای سرم بیماران مبتلابه صرع
قاضی زاده احسائی ، هوشنگ ؛  شیراز ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادوگسیختگی روابط خانوادگی
کامروان ، طیبه ؛  شیراز ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۱۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
استعمال سیگاروانفارکتوس حادقلبی
طاهری ، حسین ؛  شیراز
شماره راهنما: ۱۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثردرمانی روولفیاسرپنتینا وآلکالوئیدهایش درازدیادفشارخون
دوانی ، منوچهر ؛  شیراز ۱۳۳۴-۳۵
شماره راهنما: ۱۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مکانیسم اثر عصاره ریشه زرشک وآلکالوئیدهای استخراج شده از آن بر علائم سندرم ترک مرفین در موش
شبرنگ ، شعله ؛  شیراز ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۳۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و تراژدی آن
ارفع ، مصطفی ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی سال ۱۳۶۹ مرکز تحقیقات تنباکو، شیراز
ایران .شیراز .مرکز تحقیقات تنباکو ؛  شیراز مرکز تحقیقات تنباکو شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۲۳۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4